„Dlaczego Liftingujący Krem Infuzyjny N1 powinien trafić właśnie do Ciebie?”

Co zrobić, żeby wygrać? Aby wygrać wystarczy samodzielnie stworzyć odpowiedź na pytanie „Dlaczego Liftingujący Krem Infuzyjny N1 powinien trafić właśnie do Ciebie?” i umieścić ją w komentarzu pod postem konkursowym. Wygrywa autor najlepszej odpowiedzi, wybranej przez YONELLE.

REGULAMIN § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu „Dlaczego Liftingujący Krem Infuzyjny N1 powinien trafić właśnie do Ciebie?” zwanego dalej „Konkursem”, jest: YONELLE beauty concept Zwolińska Chełkowska spółka jawna www.yonelle.pl www.facebook.com/KosmetykiYONELLE ul. Gen. J. Zajączka 9a / 24 01-518 Warszawa NIP: 5252570277 Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z fanpage na portalu facebook.com. Prace konkursowe będą prezentowane w ramach portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) na stronie „YONELLE” znajdującej się pod linkiem: www.facebook.com/KosmetykiYONELLE

 1. Konkurs będzie trwał od dnia 13.02.2015 r. do godz. 23:59 dnia 15.02.2015 r.
 2. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Liftingujący Krem Infuzyjny N1 powinien trafić właśnie do Ciebie?” pod postem konkursowym w terminie trwania konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne przygotowanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Liftingujący Krem Infuzyjny N1 powinien trafić właśnie do Ciebie?” i umieszczenie jej w formie komentarza pod postem konkursowym (Całkowity zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie komentarza pod postem konkursowym
 3. Uczestnik będący jednocześnie autorem odpowiedzi w myśl niniejszego regulaminu udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora jej treści na potrzeby strony „YONELLE”.
 4. Wyboru zwycięzców dokona zespół PR w firmie YONELLE spośród opublikowanych opinii po upływie terminu trwania Konkursu tj. maksymalnie po tygodniu od opublikowania zdjęcia.
 5. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie „YONELLE”, a Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook lub poprzez oznaczenie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodą jest kosmetyk marki YONELLE – Liftingujący Krem Infuzyjny Nᵒ1
 2. Fundatorem nagrody jest YONELLE beauty concept Zwolińska Chełkowska spółka jawna (www.yonelle.pl)
 3. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych od zwycięzcy konkursu.
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. Dostarczenie nagrody jest możliwe tylko na terenie Polski.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Uwagi do konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony YONELLE na portalu facebook.com, w tytule wiadomości wpisując hasło: „REKLAMACJA KONKURSU”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
  1. wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację
  2. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia
  3. dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
  4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej którą jest strona ze zdjęciem konkursowym.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
  6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w konkursie jest: YONELLE beauty concept Zwolińska Chełkowska spółka jawna www.yonelle.pl www.facebook.com/KosmetykiYONELLE ul. Gen. J. Zajączka 9a / 24 01-518 Warszawa NIP: 5252570277 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook . 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie. 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.