Regulamin Sklepu Internetowego www.yonelle.pl obowiązujący od 08.03.2023 r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego yonelle.pl. Sklep prowadzi JM INNOVATIVE COSMETICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A/24, 01-518 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916859, NIP: 5252570277, REGON: 146951191, zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: sklep@yonelle.pl
  • pod numerem telefonu: +48 532 173 957 (koszt połączenia wg stawek dostawcy usługi)
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.yonelle.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
 4. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepi Internetowego. Dostęp do Konta umożliwia identyfikację w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień.
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usług zawarta z chwilą utworzenia Konta, zgodnie z pkt IV ppkt 2 Regulaminu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z danej Usługi, w zależności od tego, który z tych momentów jest wcześniejszy. W zakresie Usług niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki;
 11. Usługi – bezpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Usługi
 5. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 7. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 9. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych wypowiedzi, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.  W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o której mowa w tym punkcie, niniejszym zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy taką odpowiednią licencję.
 11. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Towarze. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres e-mail. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Towaru – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 12. Opinia o Towarze może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów sprzedaży w celu wystawienia opinii o Towarze. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 13. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 14. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Towarze) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
 15. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Towarach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Towar. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania:
  • opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Towarze sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Towar. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki,
  • Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez nich przy zakupie adres e-mail – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie Internetowym,
  • w razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Towaru.
  • wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Towar mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie IX Regulaminu.
 16. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Towarów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 17. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 18. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 19. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 20. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 21. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się z nami.
 22. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej  Umowy  sprzedaży  następuje  poprzez  przesłanie  Klientowi  wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji Zamówienia. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 1. Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt VII ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 • Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie maksymalnie do 2 Dni roboczych po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia, maksymalnie do 2 Dni roboczych);
  • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie maksymalnie do 2 Dni roboczych po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).
 3. W przypadku braku płatności przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:
  • świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;
  • Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. W przypadku odstąpienia Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: JM INNOVATIVE COSMETICS sp. z o.o., Ideal Idea City Park, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi to wówczas po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 10. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami:
  • Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Z chwilą wydania przez Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Sprzedawca nie odpowiada też wobec Klienta niebędącego Konsumentem za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży.
  • W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca możem wypowiedzieć Umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedawcę umyślnie.
  • W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Postanowień pkt VIII ppkt 10.1 – 10.6 Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem pkt VIII ppkt 10.3 powyżej. Klientom, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta.
 11. Reklamacje
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową sprzedaży.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Konsumenta na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 5. Konsument, może w pierwszej kolejności żądać wymiany Towaru na Towar zgodny z Umową sprzedaży albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia niezgodności, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży, rodzaj i znaczenie stwierdzonej niezgodności z Umową sprzedaży, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego żądania.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży gdy wystąpił przynajmniej jeden z następujących przypadków (katalog zamknięty):
 • Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z ppkt 5 powyżej,
 • Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru,
 • Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży, a brak zgodności trwa nadal,
 • brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Konsumenta niedogodności.
 1. Reklamacje należy kierować na adres JM INNOVATIVE COSMETICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ideal Idea Park, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@yonelle.pl.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 7.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Józefa Zajączka 11/61, 01-510 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: sklep@yonelle.pl lub numer telefonu +48 22 331 27 12.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. Gwarancje
 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w ulotce Towaru opakowaniu produktu.
 3. Adresatem reklamacji złożonej w ramach gwarancji jest bezpośrednio producent – Sprzedawca nie bierze udziału w tym procesie.
 • Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

 • Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie Usług oraz Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Zmiany w Regulaminie Sklepu Internetowego www.yonelle.pl wprowadzone od 08.03.2023 r.

 1. Punkt I ppkt 1

Poprzedni zapis: 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.yonelle.pl. Sklep prowadzi JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A/24, 01-518 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738275, NIP: 5252570277, REGON: 146951191, zwana dalej Sprzedawcą.

Nowy zapis: 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.yonelle.pl. Sklep prowadzi JM INNOVATIVE COSMETICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A/24, 01-518 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916859, NIP: 5252570277, REGON: 146951191, zwana dalej Sprzedawcą.

 1. Punkt I ppkt 2.2.

Poprzedni zapis: 2. pod numerem telefonu: +48 532 173 957

Nowy zapis:  2.2. pod numerem telefonu: +48 532 173 957 (koszt połączenia wg stawek dostawcy usługi).

 1. Punkt I ppkt 4

Usunięto zapis: 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 1. Punkt II ppkt 4

Poprzedni zapis: 4. Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepi Internetowego. Dostęp do Konta umożliwia identyfikację w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień.

Nowy zapis: 4.  Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepi Internetowego. Dostęp do Konta umożliwia identyfikację w Sklepie Internetowym oraz składanie Zamówień.

 1. Punkt II ppkt 9, 10, 11, 12

Poprzedni zapis: 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 1. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Nowy zapis: 9. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usług zawarta z chwilą utworzenia Konta, zgodnie z pkt IV ppkt 2 Regulaminu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z danej Usługi, w zależności od tego, który z tych momentów jest wcześniejszy. W zakresie Usług niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki;
 2. Usługi – bezpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 1. Punkt IV ppkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Poprzedni zapis: 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Nowy zapis: 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych wypowiedzi, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji  w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.  W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o której mowa w tym punkcie, niniejszym zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy taką odpowiednią licencję.

 1. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Towarze. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres e-mail. Dodając opinię, Klient może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Towaru – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 2. Opinia o Towarze może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów sprzedaży w celu wystawienia opinii o Towarze. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Towarze) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
 5. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Towarach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Towar. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania:

11.1. opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Towarze sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Towar. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki,

11.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez nich przy zakupie adres e-mail – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie Internetowym,

11.3. w razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Towaru.

11.4. wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Towar mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie IX Regulaminu.

 1. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Towarów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 2. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 6. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się z nami.
 1. Punkt V ppkt 7

Dodano zapis: 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej  Umowy  sprzedaży  następuje  poprzez  przesłanie  Klientowi  wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji Zamówienia. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

 1. Punkt VIII ppkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Poprzedni zapis: 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:
 3. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 4. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 10. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku kiedy Towary dostępne w Sklepie internetowym stanowią Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu to zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od zawartej Umowy nie przysługuje.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Nowy zapis: 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:

5.1. świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;

5.2. Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.3. Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.4. Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.5. Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W przypadku odstąpienia Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: JM INNOVATIVE COSMETICS sp. z o.o., Ideal Idea City Park, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi to wówczas po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 1. Punkt VIII ppkt 10

Dodano zapis: 10. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami:

10.1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

10.2. Z chwilą wydania przez Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Sprzedawca nie odpowiada też wobec Klienta niebędącego Konsumentem za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży.

10.4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca możem wypowiedzieć Umowę sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

10.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez Sprzedawcę umyślnie.

10.6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.7. Postanowień pkt VIII ppkt 10.1 – 10.6 Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi ze Sprzedawcą  Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem pkt VIII ppkt 10.3 powyżej. Klientom, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta.

 1. Punkt IX

 Poprzedni zapis: 9. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem,

 z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ideal Idea Park, YONELLE Hala 1 wjazd 7-8, 05-090

Raszyn, ul. Słowikowskiego 81, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@yonelle.pl.

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Nowy zapis: IX. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową sprzedaży.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Konsumenta na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 5. Konsument, może w pierwszej kolejności żądać wymiany Towaru na Towar zgodny z Umową sprzedaży albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia niezgodności, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży, rodzaj i znaczenie stwierdzonej niezgodności z Umową sprzedaży, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego żądania.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży gdy wystąpił przynajmniej jeden z następujących przypadków (katalog zamknięty):

6.1. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z ppkt 5 powyżej,

6.2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru,

6.3. Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży, a brak zgodności trwa nadal,

6.4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,

6.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Konsumenta niedogodności.

 1. Reklamacje należy kierować na adres JM INNOVATIVE COSMETICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ideal Idea Park, ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@yonelle.pl.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt 7.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. Punkt XI ppkt 3

Dodano zapis: 3. Adresatem reklamacji złożonej w ramach gwarancji jest bezpośrednio producent – Sprzedawca nie bierze udziału w tym procesie.

 1. Punkt XIV

Poprzedni zapis: 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Nowy zapis:  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie Usług oraz Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.